BIENVENUE !

BENECI (Bénévolat et citoyenneté européenne) réunit en partenariat 4 communes de 4 pays de L'UE qui ont constaté que l'intercommunalité existe, le bénévolat est une réalité, mais les acquis sont divers, les différences sont grandes d’une commune à l'autre. Le bénévolat est une nécessité pour de nombreuses raisons; l’intercommunalité peut résoudre certains problèmes qui se posent dans chaque municipalité. Mais cela demande à être structuré et défini d'une manière claire tant en ce qui concerne les droits que les devoirs. Le thème d’ensemble est l'apport du bénévolat dans la citoyenneté intercommunale européenne. On insiste moins sur la gestion que sur le sens et l'intérêt pour l'individu et la collectivité: rôle et responsabilités, statut et formation nécessaire. Le projet se décline selon plusieurs sous-thèmes : L’état du bénévolat dans l’intercommunalité, sa pratique au quotidien, la mise en place de moyens efficaces pour l'exercice du bénévolat. Il aboutit à l'adoption d'une charte, d'un passeport, d'un module de formation, d'un schéma d'intervention dans les écoles, d'une pièce de théâtre.


BENVINDO !

BENECI (Bénévolat et citoyenneté européenne) reúne em partenariado 4 comunidades de 4 países da EU, que constataram que a intercomunalidade existe, que o voluntariado é uma realidade, mas que as competências adquiridas são diversas, as diferenças são grandes entre cada uma das comunidades. O voluntariado é uma necessidade por numerosas razões; a intercomunalidade pode resolver certos problemas que se põem em cada uma das municipalidades. Mas exige ser estruturado e definido de um modo claro, tanto no que diz respeito aos direitos, como aos deveres. O tema de conjunto é a mais-valia do voluntariado na cidadania intercomunitária europeia. Insiste-se menos sobre a gestão que sobre o sentido e o interesse pelo indivíduo e pela comunidade: papel e responsabilidades, estatuto e formação necessária. O projecto desdobra-se em vários subprogramas: o estado do voluntariado na intercomunidade, a sua prática no dia-a-dia, a introdução de meios eficazes para o exercício do voluntariado. Termina na adopção de uma Carta, de um passaporte, de um módulo de formação, de um esquema de intervenção nas escolas, de uma peça de teatro.


BUN VENIT !

BENECI (Bénévolat et citoyenneté européenne) reuneşte în partenariat 4 comune din 4 ţări din UE care au constatat: intercomunalitatea există, benevolatul este o realitate, însă rezultatele sunt diverse, iar diferenţele sunt mari dela o comună la alta. Benevolatul este o necesitate din mai multe motive; intercomunalitatea poate rezolva unele probleme care se prezintă în fiecare municipalitate. Dar asta necesită de a fi structurată şi definită într-o manieră clară, atît în ce priveşte drepturile şi datoriile. Tema de ansamblu este aportul benevolatului în cetăţenia intercomunală europeană. Se insistă mai puţin pe gestiune decât pe sensul şi interesul pentru individ şi colectivitate: rol şi responsabilitate, statutul şi formaţia necesară. Proiectul se enunţă conform cu mai multe subteme: Poziţia benevolatului în inercomunalitate, practica sa cotidiană, crearea mijloacelor eficace pentru exerciţiul benevolatului. Reuşeşte a atinge adoptarea unui document, unui paşaport, unui modul de formaţie, unei scheme de intervenţie în şcoli, şi crearea unei piese de teatru.


DOBRODOŠLI !

BENECI (Bénévolat et citoyenneté européenne) združuje v partnerstvo 4 občine v 4 državah EU, ki ugotavljajo, da je prostovoljstvo realnost, vendar pa so izkušnje in pristopi različni –razlike med posameznimi občinami so lahko velike. Prostovoljstvo je nujno iz več razlogov: medobčinsko sodelovanje lahko rešuje nekatere probleme, ki se pojavljajo v vsaki občini. To pa zahteva jasno strukturiranost in odločnost tako glede pravic kot tudi dolžnosti. Skupna tema je odnos prostovoljstva med občinami oziroma državljani EU. Manj poudarka je posvečeno upravljanju, več pa interesom posameznika in skupnosti, njihovi vlogi in odgovornosti ter potrebnem statusu in usposabljanju. Projekt se odvija na več pod-temah: stanje prostovoljstva v medobčinskem sodelovanju, vsakodnevne prakse, uvajanje učinkovitih pristopov za izvajanje prostovoljstva. Končni cilj je sprejetje listine, «pasoša», modela za usposabljanje, izdelava sheme za predstavitve v šolah, izvedba gledališke predstave.

 

 

  • Neuviller-la-Roche (FR)

  • Rabaçal/Penela (PT)

  • Mǎgherani (RO)

  • Stara/Škofja Loka (SI)